08 Ulama Abad 8 H

Ulama-ulama besar Madzhab Syafi’i yang wafat dalam abad ke VIII H. di antaranya adalah sebagai berikut:
59. Taqiyuddin lbnu Daqiqil ‘ld (wafat 702 H.).
Abul Fatah Taqiyuddin Ibnu Daqiqil ‘Id adalah seorang ulama Syafi’iyah yang besar dalam abad ke VII H. Beliau dilahirkan di atas kapal ketika ibu-bapaknya pergi ke Mekkah pada tahun 615 H. dari negeri Qush. Banyak orang mengatakan bahwa Ibnu Daqiqil ‘Id ini adalah Ulama Mujaddid tahun ke 700. Beliau belajar fiqih kepada gurunya Syeikh Izzuddin bin Abdus Salam, seorang Ulama Syafi’iyah yang terkenal juga.
60. Zamlukani (wafat 727 H.).
Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid az Zamlukani adalah seorang ulama Syafi’i yang terkenal pada abad ke VIII H. Beliau mengarang kitab “Al Burhan fi Fijazil Quran”, suatu kitab yang penting yang memperkatakan tentang mujizatnya al Quran suci.
61. Taqiyuddin as Subki (wafat 756 H.).
Nama lengkap beliau, Ali bin Abdul Kafi, Abulhasan Taqiyuddin as Subki, lahir di desa Subki Mesir pada tahun 683 H. Beliau adalah seorang Ulama besar Syafi’iyah di Mesir ketika itu yang mahir dalam ilmu tafsir. Qadhi Qudhah, mahir ilmu ushuluddin, fiqih, nahwu dan sharaf, ahli bahasa, mempunyai kesanggupan untuk berdebat dan munazarah menegakkan kebenaran Ilahi. Karangan beliau ada 20 buah kitab besar, di antaranya:
1. Takmilah Syarah Muhadzab, yaitu untuk mencukupkan yang kurang dalam Syarah Muhadzab karangan Imam Nawawi. Al Majmu’ Syarah al Muhadzab itu adalah karangan Taqiyuddin Subki dari kitab ar Ruhn (jilid ke 10) sampai tammat. Jilid terakhir dari kitab al Majmu’ ini yang pada pengarang hanya sampai jilid ke 12, furu’ Nakhtimu bihi bi’aunillahi wataisirihi).
2. Syarah Kitabul Minhaj karangan Imam Nawawi.
3. Tafsir Ad Durun Nazhim fi tafsiril Quranil ‘Azhim.
4. Kitab penolak faham Ibnu Taimiyah dalam soal Thalaq dan Ziarah.

5. At Tahbiril Muhazab fi Tahrifil Madzhab, syarah kitab Minhaj.
6. Al Ibtihaj fi Syahril Minhaj.
7. Raful Hajib ‘an Mukhtasar Ibnul Hajib.
8. Nurul Mashabih fi Shalatit Tarawih.
9. Dan lain-lain.
Hal ini diterangkan sejelas-jelasnya oleh anak beliau Syeikh Tajuddin Subki dalam kitabnya “Tabaqatus Syafi’iyah” pada jilid ke 6 dari halaman 146 sampai halaman 227. Beliau wafat dan bermakam di Mesir pada tahun 756 H.
 
62. Tajuddin Subki (wafat 771 H.).
Nama lengkap beliau adalah Tajuddin Abdul Wahab Ibnu Taqiyuddin as Subki. Beliau adalah seorang Ulama Syafi’iyah yang besar, mengikuti ieiak ayahnya Syeikh Taqiyuddin as Subki. Beliau ini banyak meninggalkan karya berupa karangan-karangan yang bermutu, di antaranya:.
1. Tabaqatus Syafi’iyah al Kubra, yang isinya menerangkan Ulama-ulama Syafi’iyah sampai abad ke VIII H.
2. Jam’ul jawami’, (Ushul fiqih).
3. Tausyihut Tash-hih, (ushul fiqih).
4. Mu’idun Ni’am wa Mubidun Niqam.
5. Thabaqatul ustha.
6. Thabaqatus Shugra.
7. Al Asybah wan Nahhair
Beliau wafat pada tahun 771H.
63. Ibnu Katsir (wafat 774 H.).
Nama lengkap beliau adalah Imadidin Abu Fida’ Ismail bin Katsir, yang termasyhur dengan “Ibnu Katsir” saja. Beliau adalah seorang ahli tafsir, pengarang kitab tafsir yang terkenal dengan nama “Tafsir Ibnu Katsir”. Di dalam fiqih beliau adalah seorang ulama yang mengamalkan dan mempertahankan Madzbab Imam Syafi’i rahimahullah.

64. Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah az Zarkasyi (wafat 794 H).
Beliau adalah seorang ulama Syafi’i yang terkenal di Mesir pada abad ke VIII H. yang dilahirkan di Kairo tahun 745 H. Kairo ketika itu penuh dengan Ulama-ulama dan Sarjana Islam yang pintar. Diantara guru beliau terdapat Syeikh Sirajuddin al Bulqini, Mufti Mesir yang terkenal dalam lingkungan Ulama-ulama Syafi’iyah yang terkenal besar. Zarkasyi pada waktu remajanya belajar fiqih-fiqih Syafi’iyah, sehingga beliau menghafal kitab Minhaj karangan Imam Nawawi di luar kepala dan karena itu beliau kadang-kadang diberi gelar julukan dengan “Minhaj”.
Diantara guru beliau tetdapat Syeikh Jamaluddin al Asnawi, seorang Ulama Syafi’iyah yang terkenal di Mesir. Imam Zarkasyi banyak mengarang kitab-kitab agama sampai sebanyak 32 buah naskhah, diantaranya terdiri dari kitab-kitab besar berjilid dan kitab-kitab kecil. Diantara karangan beliau yang tersiar di Indonesia adalah Al Burhan fi Ulumul Quran”, terdiri dan 4 jilid besar, cetakan Isa al Babil Halaby di Kairo.
Yang bertalian dengan fiqih Syafi’i, beliau telah mengarang :
1. Fathul Aziz al kitabil Wajiz, membahas hadits-hadits dalam Syarah al Kabil, kanngan Imam Rafi’i.
2. Takmilah, syarah kitab Minhaj.
3. Khadimur Rafi’i war Raudhah, 14 jilid besar.
4. Khabayas Zawaya fiI furu’.
5. Al Dibaj fi Taudhihil Minhaj.
6. Az Zahabul Ibriz.
7. Syarah kitab Tanbih, karangan Abu Ishaq as Syirazi.
8. Syarah al Wajiz, karangan Imam Ghazali.
9. Fatwa az Zarkasyi.
10. Al Qawa’id fil furu’.
11. Majmu’atuz Zarkasyi.
12. Al Mu’tabar fi Takhriji al Haditsil Minhaj wal Mukhtasar.
13. Dan lain-lain.
Imam Badruddin Zarkasyi ini adalah bintang Ulama Syafi’i dalam abad ke VIII, sehingga dengan karangan-karangan beliau Madzhab Syafi’i berkembang dari zaman ke zaman. Beliau wafat tahun 794 H. dalam usia 49 tahun.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s