06 Ulama Abad 6 H

Ulama-ulama Besar dalam Madzhab Syafi’i yang wafat pada abad ke VI ini, di antaranya adalah seperti di bawah ini :
50. AI Kayahirasi (wafat 504 H.).
Nama lengkap beliau adalah Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad al Kayahirasi. Beliau adalah seorang ulama besar Syafi’iyah yang berkecimpung dalam soal tafsir al Quran. Barangsiapa yang melihat karyanya, yaitu sebuah tafsir Quran yang menerangkan hukum-hukum yang ada dalam al Quran niscaya meyakini yang kami terangkan di atas. Sayang kitabnya itu belum tercetak, tetapi tersimpan baik dalam Darul Kutub al Mashriyah di Kairo di bawah nomor 144 (tafsir). Beliau wafat tahun 504, terdahulu setahun dari Imam Ghazali.
 
57. Al Ghazali (wafat 505 H.).
Nama lengkap Al Ghazali adalah Zainuddin Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ibnu Muhammad al Ghazali. Beliau dilahirkan di kota Thos, di Khurasan, 10 mil dari Nisahur Persia pada tahun 450 H. Beliau belajar fiqih pada ulama Fiqih Syafi’i yang besar, Imamul Haraini Abul Ma’ali Al Juwaini (wafat 478 H.) di negeri Nisabur, Persia.
Imam Ghazali juga ikut mengajar pada sekolah Tinggi Syafi’iyah An Mizhamiyah di Bagdad tahun 484 H. Imam Ghazali seorang ‘alim besar. Majelis pengajiannya diberi nama oleh orang dengan julukan “Majelis 300 sorban besar”. Beliau selain ahli fiqih juga ahli tasauf yang tak ada tandingannya ketika itu. Kitabnya dalam tasauf ialah Kitab Ihya Ulumuddin yang terkenal dan sekarang dipakai oleh seluruh ulama dalam dunia Islam.
Dalam fiqih Syafi’i beliau mengarang kitab-kitab Al Wasith, AI Basith dan Al Wajiz yang sampai sekarang terpakai pada sekolah-sekolah Syafi’iyah. Imam Ghazali mengarang 47 buah kitab dari pelbagai ilmu pengetahuan, bukan saja ilmu fiqih tetapi juga ilmu ushul fiqih, ilmu tasauf, ilmu filsafat, ilmu al Quran, dan lain-lain.
Hal ini harus diketahui oleh orang-orang yang anti Madzhab Syafi’i yaitu pengikut-pengikut madzhab Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh dan Rasyid Redha, Muhamma bin Abdul Wahhab dan lain-lain. Imam Ghazali yang begitu luas dan dalam ilmunya, toh masih mau mengikut Imam Syafi’i, apalagi kita ini yang ilmunya boleh dikatakan tidak seberapa kalau dibanding dengan ilmu Imam Ghazali. Karangan-karangan kitab Imam Ghazali di antaranya adalah :
1. Ihya Ulumuddin.
2. Tahafutul Falasifah.
3. Al Iqthisad fil I’tiqad.
4. Al Munqidz Minad Dhalal.
5. Jawahiril Quran.
6. Mizanul ‘Amal.
7. Al Maqshadul Asna fi Ma’an asamil Husna.
8. Faisahlut Thariqah bainal Islam waz Zindiqah.
9. AI Qisthasul Mustaqim.
10. Al Mustazhari.
17. Hujjatul Haq.
72. Mufshilul Khilaf.
73. Kimiyaus Sa’adah.
14. Kitabul Basith.
15. Al Wasith.
16. Al Wajiz.
17. Khulasatul Mukhtasar.
18. Yaqutut Ta’wil fi Tafsirit Tanzil (40 jilid).
19. Al Mushtashfa.
20. Al Mankhul.
27. Al Muntahal fi Ilmil Jidal.
22. Mi’yarul Ulum
23. Al Maqashid.
24. Al Madhanun.
25. Misykatul Anwar.
26. Mahkun Nadhar.
27. Tilbisu Iblis.
28. Nashihatul Muluk.
29. Ad Durarul Fakhirah.
30. Anisul Wahdah.
37. Al Qurbah Ilallah.
32. Akhlaqul Abraar.
33. Bidayatul Hidayah.
34. Al Arba’in fi Ushuluddin.
35. Adz Zari’yah.
36. Al Mabaadi wal Khayaat.
37. Talbisu Iblis.
38. Nashihatul Muluk.
39. Syifa’ul Alim.
40. Iljamul Awam.
47. Al Intishar.
42. Al ‘Ulumuddiniyah.
43. Ar Risalatul Qudsiyah.
44. Itsbatun Nadhar.
45. Al Ma’khadl.
46. Al Qaulul Jamiil.
47. Al Amaali.
Imam Ghazali telah meninggalkan nama dan jasa yang sangat berharga bagi ummat Islam seluruhnya.
52. AI Bagawi (wafat 510 H.).
Abu Muhammad Hasan bin Mas’ud al Bagawi adalah seorang ulama besar dalam Madzhab Syafi’i. Beliau selain ahli fiqih juga ahli tafsir. Diantara karya beliau :
1.       Masabihussannah (Hadits)
2.       Ma’alimut Tanzil (tafsir)
53. Syahrastani (wafat 548 H.).
Nama lengkap beliau Muhammad bin Abdil Kariim ‘Abul Fatah, as Syahrastani. Lahir di desa Syahrastan tahun 479 H. dan wafat tahun 548 H. dalam usia 70 tahun. Beliau adalah Seorang ulama besar dalam Madzhab Syafi’I dan juga ulama terbesar dari kaum Ahlussunnah wal Jama’ah. Belajar fiqih kepada Syeikh Ahmad al Khawafi’ teman Imam Ghazali,dan Qadhi di Thus (Persia). Dalam ilmu ushuluddin beliau berguru kepada Syeikh Abdul Qasim al Anshari, seorang ulama ushuluddin terbesar ketika itu, dan tentang ilmu hadits beliau belajar kepada Abul Hasan al Madaaini.
Dari mulai muda remaja Syahrastani belajar ilmu pindah dari satu negeri ke negeri yang lain dalam mengejar ilmu pengetahuan. Pada ketika usia beliau 30 tahun ia naik haji ke Mekkah, kemudian ia datang ke Bagdad dan mengajar di sekolah Tinggi “Nizhamiyah”, sebuah Univetsitas tertua di Bagdad. Ketika menjadi dosen pada perguruan tinggi ini banyak sekali mahasiswanya yang belajar kepada beliau dan kemudian menjadi ulama-ulama besar pula, seumpama lmam Baihaqi, Imam Abu Manshur, Imam Abdul Hasan bin Hamaweh dan banyak lagi. Perlu diketahui bahwa lmam Baihaqi adalah seorang ahli Hadits yang menganut madzhab Syafi’i juga. Syahrastani mencapai puncak ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, karena itu beliau diberi julukan “Imamul afdhal” (Imam yang paling baik).
Yaqut, seorang ahli tarikh mengatakan bahwa Syahrastani adalah seorang ahli dalam bermacam-macam ilmu dan mempunyai karangan yang banyak. Di antara karangannya yang banyak, terdapat 17 buah kitab yang besar dan terpenting, seperti :
1. Al Milal wan Nihal, sebuah kitab yang menerangkan perbandingan-perbandingan faham yang berbeda-beda dalam kalangan Islam seumpama faham Syi’ah, Mu’tazilah, Khawarij, dan Ahlussunnah wal Jama’ah. Juga kitab ini berisi kupasan tentang faham bermacam-macam sekte dalam Kristen, dalam Yahudi, dalam Budha. Juga dikupas di dalamnya faham Plato, Aristoteles dan filsuf-filsuf yang lain.
2. Kitab Irsyad ila Aqaidil ‘Ibad, yaitu kitab tentang I’tiqad.
3. Syubahat Irusthathalis dan Ibnu Sina.
4. Nihayatul Aqdam fi Ilmil Kalam, tentang tauhid.
5. Dan lain-lain.
Dengan adanya Imam Syahrastani ini terhapuslah tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan bahwa Ulama-ulama dalam Madzhab Syafi’i adalah ulama-ulama yang taqlid buta saja, tidak tahu Quran dan Hadits, dan lain-lain tuduhan bohong dan palsu.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s