04 Ulama Abad 4 H

Diantara ulama-ulama Syafi’iyah yang besar yang wafat antara tahun 300 dan 400 H. adalah seperti di bawah ini:
19. An Nasai (wafat 303 H.).
Nama lengkap beliau Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Bahar bin Sinan bin Dinar an Nasai, lahir disatu desa yang bernama Nasa’ di daerah Khurasan pada tahun 215 H. Beliau adalah seorang ulama hadits yang terkenal, yang mana kitabnya termasuk kitab hadits yang enam, yaitu Bukhari, Muslim, Abu daud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasai. Guru-guru beliau di antaranya adalah Ishaq Ibnu Rahuyah, Yunus bin Abdul Ja’la (sahabat/murid Imam Syafi’i rahimahullah), Quthaibah bin Said Hasan bin Muhammad Za’farani, Abu Daud as Sijistani dan lain-lain. Tersebut dalam kitab Sunan Nasai di bagian terjemahan pengarang bahwa beliau adalah seorang yang berpegang teguh kepada Madzhab Syafi’i dan mengarang sebuah kitab “Manasik Haji” atas dasar Madzhab Syafi’i.
Diantara kitab-kitab yang dikarang beliau adalah :
1. Kitab hadits Sunan Nasai, 4 jilid besar
2. Kitab Manasik.
3. Kitab Sunan Al Kubra’
4. Dan lain-lain.
Riwayat beliau sedikit menyedihkan. Pada tahun 302 H. beliau datang ke Damaskus, di mana ketika itu yang berkuasa adalah pengikut-pengikut Saidina Mu’awiyah yang membenci Saidina ‘Ali radhiyallahu anhu. Banyak orang ketika itu yang menghina Saidina Ali. Imam Nasai bukan kaum Syi’ah, tetapi beliau mencintai Ahlil Bait, khususnya Saidina ‘Ali karramallahu wajhah. Beliau mengarang sebuah kitab untuk menerangkan kelebihan-kelebihan Saidina Ali karramallahu wajhah. Dengan keluar dan beredarnya kitab ini menjadikan penguasa di Damaskus marah kepada beliau. Akhirnya beliau diusir dari Damaskus, sampai-sampai kabarnya dipukuli sehingga beliau wafat di suatu tempat yang bernama Ramlah di Syria.
Ada orang mengatakan bahwa jenazahnya dibawa ke Mekkah dimakamkan antara Shafa dan Marwa. Berkata Imam Daruquthni, bahwa Nasai adalah seorang Ulama yang terkenal di zamannya. Berkata Abu Ja’far Thahawi bahwa Nasai adalah Imam ummat Islam seluruhnya. Berkata Abu Ali Naisaburi bahwa Nasai adalah Imam Hadits, tidak ada yang membantah keimamannya itu.
20. Ibnu Surej (wafat 306 H.).
Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Hasan bin Qasim at Thabari. Beliau adalah seorang Ulama Syafi’iyah yang banyak mengarang kitab Syafi’iyah yang terkenal, yaitu kitab “Al Muharrar fin Nazhar”, “Al Ifsah fiI Fiqih”. Kitab fil Ushul, kitab “fiI jidal” dan lain-lain.
21. Ibnu Surej (wafat 306 H.).
Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Umar bin Surej Abul Abbas al Qadhi. Guru-guru beliau dalam ilmu fiqih adalah Abu Qasim Al Anmary, Hasan bin Muhammad az Za’farani, Abu Sijistani, dan lain-lain. Mulanya beliau menjadi Qadhi di Syiradzi, kemudian pindah ke Bagdad dan akhirnya masyhur dengan nama Ibnu Surej al Bagdadi. Berkata Imam ad Dhiya’, bahwa Ibnu Surej adalah sahabat Imam Syafi’i yang paling pintar dalam ilmu kalam dan ilmu fiqih, (maksud perkataan sahabat di sini ialah pengikut faham). Ibnu Surej ini mengarang kitab-kitab sebanyak 400 buah dalam bermacam-macam ilmu pengetahuan. Kalau tersebut Ibnu Surej dalam kitab Muhazzab, maka beliau inilah yang dimaksudkan.
22. Abdullah bin Muhammad Ziyad an Nisaburi (wafat 324 H.),
Abdullah bin Muhammad Ziyad an Nisaburi seorang ulama Syafi’i yang besar pada zamannya itu. Beliau adalah seorang yang banyak menghafal hadits-hadits sehingga diberi gelar juga dengan “hafizh”. Beliau adalah seorang ulama yang mula-mula membicarakan tentang “ilmu munasabah”, yaitu ilmu tentang persesuaian ayat suci antara satu ayat dengan yang lain. Apa hubungannya, apa pertaliannya maka ayat ini didekatkan dengan ayat yang lain, surat ini didekatkan dengan surat yang lain.
Beliau pernah mencari ilmu ke Bagdad, Syam, Mesir dan berguru kepada Imam Muzani sahabat Imam Syafi’i. Akhirnya beliau tetap di Bagdad menjadi Imam Ummat Islam Iraq dalam Madzhab Syafi’i. Wafat dan bermakam di Iraq tahun 324 H.
23. Abu lshaq At Marwadzi, (wafat 340 H.).
Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al Marwadzi, adalah nama lengkap beliau, dan dilahirkan di sebuah desa yang bernama Marwadzi di Persi. Beliau meninggal di Bagdad pada tahun 340 H. Kalau disebut “Abu Ishaq” dalam kitab Muhazzab maka beliau inilah yang dimaksudkannya.
24. Ibnul Qashi (wafat 335 H.).
Nama lengkap beliau, Abu Abbas Ahmad bin Abi Ahmad bin Al Qashi. Beliau seorang ulama fiqih Syafi’i yang besar di Thibristan, dan wafat di Tarsus pada tahun 335 H. Beliau banyak mengarang kitab, diantaranya “Kitab Talkhish”, kitab Miftah Adaabul Qadhi, dan lain-lain.
25. Ibnu Abi Hurairah (wafat 345 H.).
Nama lengkap beliau, Hasan bin Husein Qadhi Abu Ali bin Abi Hurairah. Beliau adalah seorang Syeikh besar dari Madzhab Syafi’i. Beliau mengarang sebuah kitab fiqih Syafi’i dengan nama Syarah Mukhtasar, di mana di dalamnya banyak dimuat masalah fiqhiyah Syafi’iyah.
26. Abu Sa’ib aI Marwadzi (wafat 362 H.).
Nama lengkap beliau adalah lmam Abu Sa’ib al Qadhi Utbah bin Ubaidillah bin Musa. Beliau adalah seorang ulama syafi’iyah yang mula-mula menjabat pangkat Qadhil Qudhaat (Qadhi dari sekalian Qadhi).
27. Abu Hamid aI Marwadzi (wafat 362 H.).
Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Basyar bin ‘Ami ar ‘Amiri, Qadhi Abu Hamid al Marwadzi, dan berasal dari Marwadzi. (Persi). Beliau ini pengarang kitab “Al Jami’I”, sebuah kitab yang menjadi tiang dari fiqih Syafi’i. Selain itu beliau mengarang juga kitab syarah al Muzzani, yaitu kitab Imam Syafi’i yang diriwayatkan oleh Imam Muzzani (sahabat Syafi’i).
Hampir seluruh Ulama fiqih di Basrah (Iraq) mengambil pengajiannya dari Syeikh Abu Hamid al Marwadzi ini. Apabila dikatakan dalam kitab Syarah al Muhazzab Qaadhi Abu Hamid” maka beliau inilah yang dimaksudkan. Pedu diperhatikan bahwa ada dua nama Al Marwadzi yang terkenal dalam Madzhab Syafi’i, yaitu Syeikh Abu Ishak Ahmad al Marwadzi (wafat 340 H.) dan syeikh Abu Hamid al Marwadzi ini (wafat tahun 362 Hijriyah).
28. Al Qaffal aI Kabiir (wafat 365 H.).
Nama lengkap beliau Muhammad bin Isma’il al Qaffal al Kabiir as Satsi, dilahirkan tahun 291 H. di negeri Satsi di daerah Ma Waraan Nahr (Khurasan). Beliau ini dinamai “Imam lengkap”, karena beliau dalam kenyataannya adalah Imam dalam ilmu Hadits, Imam dalam ilmu Tafsir, Imam dalam ilmu Kalam, Imam dalam ilmu Furu’, Imam dalam ilmu Bahasa, Imam dalam kesalihan dan kezuhudan. Pendeknya ulama dalam arti kata yang sebenarnya”.
Dalam ilmu ushuluddin beliau ini belajar langsung kepada Abul Hasan Al Asy’ari Imam Ahlussunnah, tetapi dalam ilmu fiqih Imam Abul Hasan belajar langsung kepada Imam Qaffal al Kabiir ini. Di antara karangan beliau terdapat Kitab fi Ushulil Fiqih. Syarah ar Risalah (Karangan Imam Syafi’i). Dalam ilmu Kalam beliau ini terderet dalam barisan kaum Ahlussunnah wal Jama’ah, pengikut Asy’ari yang terkuat. Dalam kitab Muhadzab, tersebut “alQaffal” dalam bab nikah yang maksudnya adalah beliau ini.
29. As Shu’luki (wafat 337 H.).
Nama lengkap beliau Ahmad bin Muhammad bin Suleiman Abu Thaib As Shu’luki, wafat di Nisabur (Persia) tahun 337 H. Beliau seorang terkuat dan beliau juga Tsiqqah (dipercaya dalam meriwayatkan hadits-hadits Nabi).
30. lbnul Qashi (wafat 335 H.).
Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Abi Ahmad Abul Abbas Ibnul Qashi, seorang Ulama Syafi’iyah di Thabaristan. Beliau banyak mengarang kitab-kitab, diantaranya “Talkhish”,”Al Mifta”,”Adabul Qadhi”, “Al Mawaqiit”,’Adabul Qadha” dan lain-lain. Semuanya atas dasar Madzhab Syafi’i rahimahullah. Guru beliau adalah Ibnu Surej yang terkenal.
 
31. As Sijistani (wafat 363 H.).
Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Husein bin Ibrahim Abul Husein as Sijistani. Beliau mengarang kitab “Manaqib Syafi’i”.
32. Ibnu Abi Hatim (wafat 381 H.).
Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris bin Mudzir. Di antata karangan beliau yang banyak, terdapat kitab Tafsir 4 jilid, kitab Jarh wat Ta’dil, kitab Rad al Jahmiyah, kitab al Masnad, kitab al Fawadil Kabir dan lain-lain. Juga beliau mengarang kitab Manaqib Syafi’i (tuah-tuah Imam Syafi’i rahimahullah)
33. AI Dariki (wafat375 H.).
Nama lengkap beliau adalah Abdul Azis bin Abdullah bin Muhammad bin Abdil Azis, Abdul Qasim ad Dariki, dilahirkan di Bagdad. Berkata Imam Hakim : Ad Dariki adalah seorang ulama Syafi’iyah terbesar di Naisabur yang tidak ada tandingannya. Imam Abu Thaib mengatakan bahwa beliau belum pernah berjumpa dengan orang yang se’alim Dariki dalam fiqih.
Nama lengkap beliau adalah Ali bin Isma’il bin Abi Basyar Abul Hasan al Asy’ari, lahir tahun 260 H. di Basrah (Iraq). Inilah Ulama besar dalam Ilmu Ushuluddin, perumus dan pembela faham Ahlussunnah wal Jama’ah, yaitu faham Nabi, sahabat-sahabat dan tabi’in yang banyak. Dalam furu’ syari’at beliau penganut yang kuat dari Madzhab Syafi’i. Beliau belajar fiqih kepada Abu Ishaq al Marwadzi, demikian dikatakan oleh Ustadz Abu Bakar bin Furak pengarang kitab Tabaqatul Mutakallimin, dan demikian juga dikatakan oleh ustadz Abu Ishaq al Arfaraini sebagai yang dinukilkan oleh Syeikh Abu Muhammad al Junaidi dalam kitab Syarah Risalah. Abu Hasan al Asy’ari adalah seorang Ulama Besar, ikutan ratusan juta ummat Islam dari dulu sampai sekarang, karena beliau yang menjadi Imam kaum Ahlussunnah wal Jama’ahsebagai lawan dari kaum Mu’tazilah, kaum Syi’ah, kaum Mujassimah,-dan lain-lain firqah yang sesat.
Walaupun beliau seorang Imam Besar dalam ushuluddin, tetapi dalam furu’ syari’at beliau menganut dan mempertahankan Madzhab Syafi’i rahimahullah. Riwayat beliau yang panjang bacalah dalam buku “I’itiqad Ahlussunnah walJama’ah”.
35. AI Mas’udi (wafat 346H.).

‘Ali bin Husein bin Ali al Mas’udi, adalah nama lengkap beliau dan lahir di Bagdad. Beliau ini adalah ahli sejarah yang terkenal yang mengarang kitab “Marujuz Zahab” dan kitab Dzakhairul Ulum, al Maqalat fi Ushulid Diyanaat dan kitab Ar Rasail. Ada orang mengatakan bahwa beliau ini adalah cucu dari Saidina Abdullah bin Mas’ud, seorang sahabat Nabi yang terkenal.
36. Al Jurjani (wafat 392 H.).
Nama lengkap beliau Ali bin Abdul Aziz bin Hasan bin Ali bin Ismail al Jurjani. Jurjani adalah sebuah tempat di Khurasan. Beliau adalah ahli fiqih dan ahli sastra, pandai menggubah puisi, sya’ir dan sajak. Di dalam fiqih beliau mengarang kitab Al Wakalah yang berisikan 4000 masalah fiqih.
37. At Daruquthni (wafat 385 H.).
Ahli Hadits yang terkenal Imam Daruquthni yang mengarang kitab Sunan Daruquthni adalah penganut faham Syafi’iyah dalam Fiqih. Hal ini dapat dilihat dalam kitab yang dikarang beliau, yaitu kitab ‘As Sunan”.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s