10 Ulama Abad 10 H

Nama lengkap beliau adalah Jalaluddin, Abdurrahman bin al Kamal bin Abi Bakar bin Muhammad as Suyuthi, lahir pada tahun 849 H. dan wafat tahun 921 H. Beliau adalah seorang Ulama Besar dalam Madzhab syafi’I penganut I’itiqad Ahlussunnah wal Jama’ah (Sunny). Pada waktu muda beliau pindah-pindah dari satu negeri ke negeri lain mencari ilmu, dari Bagdad sampai ke Syiria (Syam), sampai ke Hijaz, Yaman, India, Marokko, Tekruri dan lain_lain daerah Islam ketika itu.
Beliau mengarang kitab-kitab agama sampai 300 buah banyaknya, yang terdiri dari kitab-kitab hadits, fiqih, tafsir, nahwu, sharaf, bayan, ma’ni, badi’i dan lain-lain. Diantara kitab-kitab hasil karya beliau yang terpakai sampai sekarang di seluruh dunia Islam, adalah “Tafsir Jalalein”, yaitu karya dua orang yang bernama Jalal. Walaupun beliau salah seorang yang sangat luas dan dalam ilmunya namun beliau belum berani menda’wakan diri sebagai Imam Mujtahid, akan tetapi masih tetap menganut Madzhab Syafi’i rahimahullah.
Ini adalah satu bukti bahwa derajat lmam Mujtahid Muthlaq itu sangat sulit untuk dicapai karena mempunyai banyak syarat.
69. Qasthalani (wafat 923 H.).
Nama lengkap beliau adalah Syihabuddin, Abul Abbas, Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdulmuluk bin Ahmad Al Qasthalani. Lahir di Kairo. Beliau adalah seorang ulama dalam madzhab Syafi’i yang sangat terkenal, karena beliau meninggalkan banyak karangan dalam pelbagai ilmu, umpamanya tentang sejarah Nabi, hal ihwal Nabi dan juga beliau mengarang kitab syarah bagi Bukhari.
Karangannya yang sangat terkenal adalah :
1. Al Mawahibulladunyah tentang ihwal junjungan kita Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Kitab ini pernah disyarah oleh Zarqani sebanyak 8 jilid besar. (Kedua-duanya ada dalam Kutub-khanah kami).
2. Irsyadus Sari syarah Sahih al Bukhari sebanyak 10 jilid.
3. Banyak lagi kitab-kitab karangan beliau tentang hadits.
Walaupun beliau ahli hadits yang terbesar tetapi beliau masih menganut madzhab Syafi’i dalam soal amal ibadat dan bahkan salah seorang dari ulama Syafi’iyah yang besar. Beliau ini agak serupa dengan Ulama besar Ibnu Hajar al Asqalani yang juga bermadzhab Syafi’i dan pengarang kitab syarah Bukhari yang bernama “Fathul Bari” (Semuanya ada dalam Kutubkhanah kami).
Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ulama-ulama Syafi’i tidak mengetahui hadits dan Quran maka orang yang berkata ini sama dengan orang sakit mata yang mengatakan matahari tidak ada. Beliau wafat tahun 923 H. Barangsiapa yang hendak mengetahui sejarah Qasthalani lebih lanjut bacalah kitab-kitab “Syudzaratuz zahab” juz 8 halaman 121, “‘Dhau-ullami” juz 2, halaman 313, “Badrut-badrut Tahki” juz 1, halaman 102 dan lainnya.
70. Zakariya Anshari (wafat tahun 926 H.).
Beliau ini bergelar Syeikhul Islam Zakariya al Anshari, lahir pada tahun 826 H. di Kairo. Pada waktu mudanya telah rnenghafal kitab suci Al-Quran, kitab al ‘Umdah, kitab Mukhtasar ar Tibrizi. Beliau pernah juga belajar di sekoiah Tinggr al Azhar Kairo. Dalam fiqih Syafi’i beliau mengarang kitab Minhaj Thulab, kemudian disyarah oleh beliau sendiri dengan nama kitab Fathul Wahab syarah Minhajut Thulab. Kitab Fathul Wahab ini terdapat dalam peninggalan Raja-raja Islam di Kuntu – Kampar Kiri, Riau pada kira-kira abad ke X H. Di antara karya beliau juga adalah kitab “Tahrir” yang kemudian disyarah oleh Syeikh Syarqawi dengan judul “Syarqawi atTahir”.
 
71. Ibnu Hajar aI Haitami (wafat 974 H.).
Nama lengkap beliau adalah Syrhabuddin Ahmad bin Hajar al Haitami. Lahir di Mesir tahun 909 H. dan wafat di Mekkah tahun 974 H. (I’anatut Thalibin juz I halaman 18). Pada waktu kecil beliau diasuh oleh dua orang Syeikh, yaitu Syeikh Syihabuddin Abul Hamail dan Syeikh Syamsuddin as Syanawi. Pada usia 14 tahun beliau dipindahkan belajat masuk Jami’ Al Azhar. Pada Universitas Al Azhar beliau belajar kepada Syeikhul Islam, Zakariya al Anshari dan lain-lain.
Kitab-kitab karangan beliau banyak sekali, diantaranya:
1. Kitab Tuhfatul Muhtaj al Syarhil Minhaj (10 jilid besar), sebuah kitab fiqih dalam Madzhab Syafi’i yang sampai saat ini dipakai dalam sekolah-sekolah Tinggi Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kitab ini setaraf dengan kitab Nihayatul Muhtai ila Syarhil Minhaj (8 jlid besar) karangan Imam Ramli (wafat 1004 H). Kedua-dua kitab ini adalah tiang tengah dari Madzhab Syafi’i, tempat kembali bagi Ulama-ulama Syafi’iyah dalam masalah-masalah agama di Indonesia pada waktu ini.
2. Kitab fiqih Fathul Jawad.
3. Kitab fiqih al Imdad.
4. Ktab fiqih al Fatawi.
5. Kitab fiqih al ‘Ubad.
6. Kitab Fatawi al Haditsiyah.
7. Kitab Az Zawajir, figtirafil Kabaair.
8. As Syawa’iqul Muhriqah Firradi az Zindiqah.
9. Dan banyak lagi yang lainnya.
Pedu diperingatkan kepada pembaca bahwa dalam lingkungan Ulama-ulama Syafi’iyah, terkenal dua otang Ibnu Hajar, yaitu :
1. Ibnu Hajar al ‘Asqalani (wafat 852 H.) pengarang kitab Fathul Bari al Syarhil Bukhari dan kitab hadits Bulughul Maram dan lain-lain.
2. Ibnu Hajar al Haitami (wafat 974 H.), pengarang kitab Tuhfah yang kita bicarakan sekarang ini.
Tetapi yang sangat terkemuka diantara dua orang Ulama Ibnu Hajar ini, adalah Ibnu Hajar al Haitami karena Ibnu Hajar  al Asqalani lebih banyak kesibukannya dalam ilmu hadits daripada ilmu fiqih.
 
72. Khatib Syarbaini (wafat 977 H.).
Nama lengkap beliau adalah Muhammad as Syarbaini al Khatib pengarang kitab fikih dalam Madzhab Syafi’i yang banyak dipakai di sekolah agama di Indonesia, yaitu kitab Mughni al Muhtaj, suatu kitab yang menjadi syarah bagi kitab al Minhaj, karangan Imam Nawawi. Khatib Syarbaini adalah bintang Ulama Madzhab Syafi’i rahimahullah dalam abad ke X H.
Pada Muqaddimah kitab Mughni beliau menerangkan bahwa beliau naik Haji ke Mekkah, dan sampai menziarahi maqam Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam di Madinah pada tahun 959 H. Beliau beristikharah di hadapan maqam Nabi sesudah sembahyang dua raka’at di Raudhah Nabi, maka hasilnya Tuhan telah membukakan hati beliau untuk mengarang kitab Mughni al Muhtaj syarah al Minhaj ini.
Diantara guru beliau adalah Syeikhul Islam Zakaria al Anshari. Kitab Mughni al Muhtaj (4 jilid), dimulai dengan perkataan ‘Alhamdulillahi al Ghani al Mughni” dan diakhiri”dengan “Wa ash-habihii Ajma’in”. Diantara kitab Fiqih karangan beliau juga ialah Kitab “Al Iqna”‘ 2 jilid, dipakai dalam madrasah di seluruh Indonesia.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s